Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLeden, Siv
dc.contributor.authorHølleland, Herdis
dc.contributor.authorSkrede, Joar
dc.coverage.spatialHordalandnb_NO
dc.date.accessioned2019-06-06T09:36:48Z
dc.date.available2019-06-06T09:36:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2600108
dc.description.abstractNIKU har gjort ei evaluering av bygningsvernkonsulentordninga i Hordaland på grunnlag av skriftleg kjeldemateriale, intervju med bygningsvernkonsulentane og ei spørjeundersøking til huseigarar, handverkarar, musea og kommunane i fylket. Ordninga med bygningsvernkonsulentar er god, og konsulentane spelar ei viktig rolle. Dei arbeider opp mot mange ulike målgrupper og leverer tenester det er stor etterspurnad etter. Bygningsvernkonsulentordninga er eit lågterskeltilbod for huseigarar og fungerer godt som det. Ho erstattar ikkje arbeid i kommunane eller i fylket, men er eit verdifullt tillegg. Det er derfor viktig å behalde ordninga. Samstundes trengst det fleire konsulentar: både i dei områda i Hordaland som i dag står utanfor ordninga, og i dei områda som allereie har stor etterspurnad etter tenestene som konsulentane tilbyr. I og med at dette er arbeid som blir utført med offentlege midlar, bør ein kunne forvente meir systematikk i arbeidet – ei einskapleg ordning – samt likehandsaming av huseigarar i alle delar av fylket. Det er såleis behov for harmonisering og standardisering av ordninga.nb_NO
dc.description.sponsorshipHordaland fylkeskommunenb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;221/2018
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectevalueringnb_NO
dc.subjectbygningsvernskonsulentnb_NO
dc.subjectbygningsvernnb_NO
dc.subjectHordalandnb_NO
dc.subjectavdeling Bygningnb_NO
dc.titleBygningsvernkonsulentordninga i Hordaland. Evalueringnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.relation.project1021134nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal