• 100-års grensen for automatisk fredete samiske kulturminner: Status og scenarier 

   Holm-Olsen, Inger Marie; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma (NIKU Rapport;40, Research report, 2010)
   I denne rapporten blir erfaringer med dagens flytende grense for automatisk fredning av samiske kulturminner presentert. Grunnlagsmaterialet for drøftingene er kulturminnedatabasen Askeladden, status for fredete samiske ...
  • 100-årsgrensen for automatisk fredete samiske kulturminner: Casestudier og mulige modeller 

   Holm-Olsen, Inger Marie; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma (NIKU Rapport;43, Research report, 2011)
   Denne rapporten drøfter kommende utfordringer lokal kulturminneforvaltning står overfor i forbindelse med en videreføring av kulturminnelovens flytende 100-årsgrense for automatisk fredning av samiske kulturminner. Antallet ...
  • A 104 – Vinger kirke. Undersøkelse og restaurering av et middelalderkrusifiks 

   Spaarschuh, Christina; Kempton, Hanne Moltubakk (NIKU Oppdragsrapport;14/2017, Report, 2017-12)
   På oppdrag fra Riksantikvaren ble krusifikset fra Vinger hentet inn til NIKUs konserveringsatelier i Oslo for tilstandsvurdering og gjennomføring av et forprosjekt for behandling. Forprosjektet ble rapportert i NIKU ...
  • A 120 Sollia kirke. Konservering av korskillet og videre metodeutprøving i himling i eldre del av skipet 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;176/2016, Report, 2016)
   Sollia kirke har bevart limfarge fra 1745 på korskillet og på himling i taket i koret og i eldre del av skipet. I 2009 ble dekoren her tilstandsregistrert av malerikonservator og det var henholdsvis dårlig og svært dårlig ...
  • A 180 Indre Søndeled kirke. Behandling av minnetavlen 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;91/2011, Report, 2011-06)
   Rapporten beskriver behandling av minnetavle fra Indre Søndeled kirke.
  • A 189 Tromøy kirke. Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol. Revidert utgave (2014) 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;1/2012, Report, 2014)
   Befaringen gjennomført av Riksantikvaren og NIKU i 2009 kartla tilstanden til inventaret i Tromøy kirke. På grunnlag av befaringsrapporten ble det utført et forprosjekt i perioden 1.-3.12.2010 av NIKU ved malerikonservator ...
  • A 201 Valle og Hylestad kirker. Tilstandsregistrering av altertavler og malerier i kirkene 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;19/2018, Report, 2018-03)
   NIKU var på befaring den 20.2. og tilstandsvurderte to lerretsmalerier og altertavlen i Hylestad kirke, samt to panelmalerier og altertavlen i Valle kirke. Begge altertavlene er i god stand, og det anbefales kun å gjøre ...
  • A 256 Gjerstad kirke. Røntgenundersøkelse av en helgenskulptur med bok 

   Spaarschuh, Christina (NIKU Oppdragsrapport;11/2016, Report, 2016-01)
   I forbindelse med behandling av tre middelalderskulpturer fra Gjerstad kirke ble det utført en røntgenundersøkelse av en helgenskulptur, som fremstiller en nonne med bok, med mål om å øke kunnskapen om skulpturens konstruksjon ...
  • A 265 Gjerstad kirke. Røntgenundersøkelse av middelalderkrusifiks 

   Wedvik, Barbro (NIKU Oppdragsrapport;5/2016, Report, 2016-01)
   I forbindelse med behandling av et middealderkrusifiks fra Gjerstad kirke ble det utført en røntgenundersøkelse for å finne ut mer om skulpturens hode- og skulderkonstruksjon, om konstruksjonens tilstand og om spikrenes ...
  • A 291 Kvamsøy kirke. Forprosjekt på behandling av altertavlen fra 1716 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;99/2017, Report, 2017-10)
   NIKU utførte i august 2017 et forprosjekt på konservering av altertavlen som står i Kvamsøy middelalderkirke. Altertavlen er datert 1716 og fikk i 2016 tilstandskategori 2 som betyr «middels kraftige symptomer, moderat ...
  • A 308 Olden gamle kirke. Behandling av altertavle fra 1772 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;84/2017, Report, 2017-08)
   Olden gamle kirke fra 1759 har en altertavle fra 1772. Den har tidligere blitt delvis overmalt, og deler av overmalingen ble fjernet i forbindelse med konservering og restaurering i 1970. Etter befaring i kirken i 2016 ble ...
  • A 309 LOEN KIRKE. Konservering av maleriet «David salvet til konge» (1642) 

   Ørnhøi, Anne Apalnes (NIKU Oppdragsrapport;208/2016, Report, 2017-01)
   I mars 2016 ble det gjennomført en tilstandsregistrering av alt inventar i Loen kirke. Maleriet ble plassert i kategori 3, som indikerer at konsolidering bør utføres snarest. Den 7.4.2016 ble maleriet, sammen med et annet ...
  • A 309 Loen kirke. Konservering av skrifttavle 

   Ørnhøi, Anne Apalnes; Berg, Dagheid; Løvdal, Ingeborg Christine (NIKU Oppdragsrapport;206/2016, Report, 2016-01)
   Loen kirke har en skrifttavle som henger på korets nordvegg. Maleriet dateres i boka «På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane 1» til ca. 1670, men selve maleriet har ingen dato påskrevet. Kunstner er ukjent. Den er tidligere ...
  • A 31 Nesodden kirke. Konservering av altertavlen 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;131/2015, Report, 2015-11)
   På oppdrag fra Nesodden kirkelige fellesråd tilstandsvurderte NIKUs malerikonservator kirkens interiør i april 2013. Konserveringsarbeidet ble utført i perioden 7.-10. september 2015. Løs maling på altermaleriet ble festet, ...
  • A 317 NORDDAL KIRKE. Undersøkelser av middelalder-alterskapet med tilhørende 1600-tallsramme. Hovedrapport 

   Olstad, Tone Marie; Spaarschuh, Christina; Løvdal, Christine (NIKU Oppdragsrapport;87/2017, Report, 2017-07)
   Rapporten beskriver undersøkelser og funn som er gjort i forprosjektet før behandling av altertavla i Norddal kirke. Altertavla er en kompleks og stor gjenstand. Den består av et senmiddelalder-alterskap med åpne fløyer ...
  • A 365 LADE KIRKE. Behandling av prekestol 

   Wedvik, Barbro (NIKU Oppdragsrapport;40/2017, Report, 2017-04)
   Lade kirkes barokke prekestol er datert 1649, skåret av Jens Snekker og staffert av Johan Kontrafeier. Rapporten dokumenterer konserveringsarbeid utført på prekestolen i Lade kirke i mars 2017.
  • A 365. Lade kirke. Konservering og restaurering av altertavlen 

   Spaarschuh, Christina (NIKU Oppdragsrapport;152/2017, Report, 2017-12)
   Lade kirke har en altertavle datert 1709 som er skåret og staffert av henholdsvis Lars Pedersen Bilthugger og Peter Lilje. Denne rapporten dokumenterer konserveringsarbeid utført på altertavlen i september 2017. Behandling ...
  • A 6 Rødenes kirke. Konservering av kirkens døpefont fra 1700-tallet 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;157/2017, Report, 2017-12)
   Rødenes middelalderkirke har en døpefont fra tidlig 1700-tallet. I 2005 var døpefonten skadet og på oppdrag fra Riksantikvaren reparerte NIKU disse bruddskadene. Det ble samtidig utført en tilstandsvurdering der det ble ...
  • A cybernetic future for small-scale fisheries 

   Brattland, Carina (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This article discusses the future of indigenous Sami fisheries in cybernetic fisheries systems characterized by increasing effectivization and industrialisation. It empirically investigates the past and present development ...
  • A glimpse into the northernmost thermo-erosion gullies in Svalbard archipelago and their implications for Arctic cultural heritage 

   Nicu, Ionut Cristi; Tanyas, Hakan; Rubensdotter, Brita Lena Eleonor Fredin; Lombardo, Luigi (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Gully erosion is one of the most destructive geomorphological processes on relatively flat surfaces. This is exacerbated in the Arctic regions, where gullies are referred to as thermo-erosion gullies because of their unique ...