• 100-års grensen for automatisk fredete samiske kulturminner: Status og scenarier 

   Holm-Olsen, Inger Marie; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma (NIKU Rapport;40, Research report, 2010)
   I denne rapporten blir erfaringer med dagens flytende grense for automatisk fredning av samiske kulturminner presentert. Grunnlagsmaterialet for drøftingene er kulturminnedatabasen Askeladden, status for fredete samiske ...
  • 100-årsgrensen for automatisk fredete samiske kulturminner: Casestudier og mulige modeller 

   Holm-Olsen, Inger Marie; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma (NIKU Rapport;43, Research report, 2011)
   Denne rapporten drøfter kommende utfordringer lokal kulturminneforvaltning står overfor i forbindelse med en videreføring av kulturminnelovens flytende 100-årsgrense for automatisk fredning av samiske kulturminner. Antallet ...
  • A 104 – Vinger kirke. Undersøkelse og restaurering av et middelalderkrusifiks 

   Spaarschuh, Christina; Kempton, Hanne Moltubakk (NIKU Oppdragsrapport;14/2017, Report, 2017-12)
   På oppdrag fra Riksantikvaren ble krusifikset fra Vinger hentet inn til NIKUs konserveringsatelier i Oslo for tilstandsvurdering og gjennomføring av et forprosjekt for behandling. Forprosjektet ble rapportert i NIKU ...
  • A 120 Sollia kirke. Konservering av korskillet og videre metodeutprøving i himling i eldre del av skipet 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;176/2016, Report, 2016)
   Sollia kirke har bevart limfarge fra 1745 på korskillet og på himling i taket i koret og i eldre del av skipet. I 2009 ble dekoren her tilstandsregistrert av malerikonservator og det var henholdsvis dårlig og svært dårlig ...
  • A 180 Indre Søndeled kirke. Behandling av minnetavlen 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;91/2011, Report, 2011-06)
   Rapporten beskriver behandling av minnetavle fra Indre Søndeled kirke.
  • A 189 Tromøy kirke. Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol. Revidert utgave (2014) 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;1/2012, Report, 2014)
   Befaringen gjennomført av Riksantikvaren og NIKU i 2009 kartla tilstanden til inventaret i Tromøy kirke. På grunnlag av befaringsrapporten ble det utført et forprosjekt i perioden 1.-3.12.2010 av NIKU ved malerikonservator ...
  • A 201 Valle og Hylestad kirker. Tilstandsregistrering av altertavler og malerier i kirkene 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;19/2018, Report, 2018-03)
   NIKU var på befaring den 20.2. og tilstandsvurderte to lerretsmalerier og altertavlen i Hylestad kirke, samt to panelmalerier og altertavlen i Valle kirke. Begge altertavlene er i god stand, og det anbefales kun å gjøre ...
  • A 256 Gjerstad kirke. Røntgenundersøkelse av en helgenskulptur med bok 

   Spaarschuh, Christina (NIKU Oppdragsrapport;11/2016, Report, 2016-01)
   I forbindelse med behandling av tre middelalderskulpturer fra Gjerstad kirke ble det utført en røntgenundersøkelse av en helgenskulptur, som fremstiller en nonne med bok, med mål om å øke kunnskapen om skulpturens konstruksjon ...
  • A 265 Gjerstad kirke. Røntgenundersøkelse av middelalderkrusifiks 

   Wedvik, Barbro (NIKU Oppdragsrapport;5/2016, Report, 2016-01)
   I forbindelse med behandling av et middealderkrusifiks fra Gjerstad kirke ble det utført en røntgenundersøkelse for å finne ut mer om skulpturens hode- og skulderkonstruksjon, om konstruksjonens tilstand og om spikrenes ...
  • A 291 Kvamsøy kirke. Forprosjekt på behandling av altertavlen fra 1716 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;99/2017, Report, 2017-10)
   NIKU utførte i august 2017 et forprosjekt på konservering av altertavlen som står i Kvamsøy middelalderkirke. Altertavlen er datert 1716 og fikk i 2016 tilstandskategori 2 som betyr «middels kraftige symptomer, moderat ...
  • A 308 Olden gamle kirke. Behandling av altertavle fra 1772 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;84/2017, Report, 2017-08)
   Olden gamle kirke fra 1759 har en altertavle fra 1772. Den har tidligere blitt delvis overmalt, og deler av overmalingen ble fjernet i forbindelse med konservering og restaurering i 1970. Etter befaring i kirken i 2016 ble ...
  • A 309 LOEN KIRKE. Konservering av maleriet «David salvet til konge» (1642) 

   Ørnhøi, Anne Apalnes (NIKU Oppdragsrapport;208/2016, Report, 2017-01)
   I mars 2016 ble det gjennomført en tilstandsregistrering av alt inventar i Loen kirke. Maleriet ble plassert i kategori 3, som indikerer at konsolidering bør utføres snarest. Den 7.4.2016 ble maleriet, sammen med et annet ...
  • A 309 Loen kirke. Konservering av skrifttavle 

   Ørnhøi, Anne Apalnes; Berg, Dagheid; Løvdal, Ingeborg Christine (NIKU Oppdragsrapport;206/2016, Report, 2016-01)
   Loen kirke har en skrifttavle som henger på korets nordvegg. Maleriet dateres i boka «På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane 1» til ca. 1670, men selve maleriet har ingen dato påskrevet. Kunstner er ukjent. Den er tidligere ...
  • A 31 Nesodden kirke. Konservering av altertavlen 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;131/2015, Report, 2015-11)
   På oppdrag fra Nesodden kirkelige fellesråd tilstandsvurderte NIKUs malerikonservator kirkens interiør i april 2013. Konserveringsarbeidet ble utført i perioden 7.-10. september 2015. Løs maling på altermaleriet ble festet, ...
  • A 317 NORDDAL KIRKE. Undersøkelser av middelalder-alterskapet med tilhørende 1600-tallsramme. Hovedrapport 

   Olstad, Tone Marie; Spaarschuh, Christina; Løvdal, Christine (NIKU Oppdragsrapport;87/2017, Report, 2017-07)
   Rapporten beskriver undersøkelser og funn som er gjort i forprosjektet før behandling av altertavla i Norddal kirke. Altertavla er en kompleks og stor gjenstand. Den består av et senmiddelalder-alterskap med åpne fløyer ...
  • A 365 LADE KIRKE. Behandling av prekestol 

   Wedvik, Barbro (NIKU Oppdragsrapport;40/2017, Report, 2017-04)
   Lade kirkes barokke prekestol er datert 1649, skåret av Jens Snekker og staffert av Johan Kontrafeier. Rapporten dokumenterer konserveringsarbeid utført på prekestolen i Lade kirke i mars 2017.
  • A 365. Lade kirke. Konservering og restaurering av altertavlen 

   Spaarschuh, Christina (NIKU Oppdragsrapport;152/2017, Report, 2017-12)
   Lade kirke har en altertavle datert 1709 som er skåret og staffert av henholdsvis Lars Pedersen Bilthugger og Peter Lilje. Denne rapporten dokumenterer konserveringsarbeid utført på altertavlen i september 2017. Behandling ...
  • A 6 Rødenes kirke. Konservering av kirkens døpefont fra 1700-tallet 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;157/2017, Report, 2017-12)
   Rødenes middelalderkirke har en døpefont fra tidlig 1700-tallet. I 2005 var døpefonten skadet og på oppdrag fra Riksantikvaren reparerte NIKU disse bruddskadene. Det ble samtidig utført en tilstandsvurdering der det ble ...
  • A34 Enebakk kirke. Tilstandsregistrering av løst og fast inventar 

   Spaarschuh, Christina; Kaun, Susanne (NIKU Oppdragsrapport;27/2017, Report, 2017-03)
   I Enebakk kirke er det i januar 2017 blitt installert elektrisk oppvarming i koret. I den forbindelse har Riksantikvaren installert fire klimaloggere i kirkerommet og ønsker tilstandsregistrering av et utvalg av fast og ...
  • Af 291 Hove kirke – Nye skader på nylig restaurert veggdekor – Undersøkelse av skadebildet. Vik kommune i Sogn og Fjordane 

   Kaun, Susanne (NIKU Oppdragsrapport;137/2017, Report, 2017-11)
   Hove kirke er en steinkirke fra middelalderen som eies av Staten og forvaltes av Fortidsminneforeningen. I kirken er det bevart en helhetlig dekor fra 1880-årene, utført i regi av Peter Andreas Blix. Dekoren ble sist ...