• Conditional values of urban heritage: context and scale 

   Berg, Sveinung Krokann (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Cultural heritage as a resource for property development 

   Berg, Sveinung Krokann (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • DIVE‐analyse for Fredrikstad byområde. Vedlegg til Fortettingsstrategi for Fredrikstad 

   Berg, Fredrik; Berg, Sveinung Krokann; Borge, Marianne (NIKU Oppdragsrapport;43/2018, Report, 2018-05)
   DIVE‐analysen for Byområdet Fredrikstad er utarbeidet som grunnlag for en fortettingsstrategi for Fredrikstad og følger som vedlegg til selve fortettingsstrategien. Riksantikvarens DIVE‐metodikk ligger til grunn for analysen ...
  • Dronningens gate 3-7 mfl, Moss. Kulturminnefaglig vurdering av bebyggelse og mulighetsrom 

   Berg, Sveinung Krokann; Berg, Fredrik (NIKU Oppdragsrapport;50/2018, Report, 2018-06)
   NIKU har på forespørsel fra DARK Arkitekter og Olav Thon Gruppen gjort en vurdering av verneverdier som berøres i forbindelse med planforslag for Dronningens gate 3-7 mfl (Amfisentret) i Moss. Denne vurderingen utgjør et ...
  • Fragmentert eller representativt? Konstruksjonen av kulturminneverdier langs Akerselva i Oslo 

   Grahn, Wera; Berg, Sveinung Krokann; Larsen, Kari Ch (NIKU Tema;33, Research report, 2010-03)
   Den här rapporten handlar om hur kulturminnen definieras och konstrueras – och vilka implikationer detta har för den nutida och framtida förståelsen av det förflutna. Området i fråga ligger längs med Akerselva i Oslo, med ...
  • I pilegrimenes fotefar. Pilegrimsleden som verdiskapingsprosjekt. 

   Berg, Sveinung Krokann; Nesbakken, Anneli (NIKU Rapport;33, Research report, 2009)
   I 2007 er det 10 år siden de første pilegrimsledene mellom Oslo og Nidaros ble merket. De 92 milene som ble merket den gang har siden forlenget seg til over 200 mil. Skikken med å gå i de gamle pilegrimenes fotspor er i ...
  • Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) Hønefoss 

   Borge, Marianne; Berg, Sveinung Krokann; Leden, Siv (NIKU Oppdragsrapport;93/2018, Report, 2018)
   Analysen av Hønefoss er gjort med bruk av Riksantikvarens DIVE-metode for kulturhistorisk stedsanalyse. Analysen presenterer Hønefoss historiske utvikling fra hvordan naturgitte forhold skapte grunnlag for en byetablering ...
  • Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse): Berger, Svelvik/Drammen kommune 

   Berg, Sveinung Krokann; Leden, Siv; Borge, Marianne; Furan, Nora Front (NIKU Oppdragsrapport;130/2020, Research report, 2021)
   I forbindelse med ny områderegulering for Berger har NIKU utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse med bruk av DIVE-metoden. Medvirkning er utført ved gjestebud-modellen der 29 verter på Berger har samlet lokale innspill ...
  • Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse): Hønefoss 

   Borge, Marianne; Berg, Sveinung Krokann; Leden, Siv (NIKU Oppdragsrapport;93/2018, Research report, 2018)
   Analysen av Hønefoss er gjort med bruk av Riksantikvarens DIVE-metode for kulturhistorisk stedsanalyse. Analysen presenterer Hønefoss historiske utvikling fra hvordan naturgitte forhold skapte grunnlag for en byetablering ...
  • Kulturhistorisk stedsanalyse Eggedal sentrum (DIVE-analyse): Eggedal sentrum / Sigdal kommune 

   Berg, Sveinung Krokann; Berg, Fredrik; Leden, Siv (NIKU Rapport;130/2020 (2. utgave), Research report, 2022)
   Den kulturhistoriske stedsanalysen av Eggedal sentrum er gjort med utgangspunkt i Riksantikvarens DIVE-metode med formål å synliggjøre Eggedals kulturhistoriske kvaliteter og karaktertrekk og hvordan disse kan bidra til å ...
  • Kulturmiljøvurdering i Hammerdalen - Larvik 

   Berg, Sveinung Krokann; Hvinden-Haug, Lars Jacob; Larsen, Kari Charlotte (NIKU Rapport;28, Research report, 2009)
   Utgangspunkt for verdiskapingsprosjektet i Hammerdalen er en omfattende bruksendring av et industriområde med tradisjoner 600 år tilbake i tid. En grunnleggende premiss i denne transformasjonen er at den skal skje med basis ...
  • Kulturminneverdier i by mellom bevaring og byutvikling. Et kunnskapsgrunnlag. 

   Omland, Atle; Berg, Sveinung Krokann; Mehren, Anette; Eldal, Jens Christian (NIKU Rapport;19, Research report, 2007)
   Denne rapporten gir en skisse av noen aktuelle utfordringer knyttet til bevaring av kulturminner og utvikling i by, hovedsakelig i en norsk sammenheng. Sentrale emner som behandles er ideologiske forhold omkring bevaring ...
  • Kyststi Bestumkilen. Kulturminneverdier på strekningen Vækerø - Maritim 

   Borge, Marianne; Berg, Sveinung Krokann (NIKU Oppdragsrapport;115/2016, Report, 2016-08)
   Bymiljøetatens ønske om å anlegge kyststi langs Bestumkilen berører kulturminneverdier knyttet til hvordan møtet mellom land og sjø ivaretas samt hvordan den sjøraleterte virksomheten til båtforeningene, Oslo kajakklubb ...
  • Lars Hilles gate 25 Bergen Kommune. Konsekvensutredning kulturminner og kulturmiljø 

   Nomeikaite, Laima; Berg, Sveinung Krokann (NIKU Oppdragsrapport;86/2017, Report, 2017-08)
   NIKU har fått i oppdrag av ENTRA AS å utarbeide konsekvensutredning for tema kulturminner og kulturmiljø i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Lars Hilles gate 23-25. Formålet med denne planen er å regulere ...
  • M-1941 Innspill til revisjons av tema Kulturmiljø i Miljødirektoratets håndbok 

   Berg, Sveinung Krokann (NIKU Rapport;277/2023, Research report, 2023)
   I en gjennomgang av kulturmiljøtema i Miljødirektoratets håndbok M-1941 for konsekvensutredninger har NIKU påpekt endringsmuligheter og forbedringspotensial på to nivåer; strukturelt og metodisk samt innhold og ordlyd. ...
  • Strømsø. Sentrumsutvikling med kulturminner som ressurs 

   Berg, Sveinung Krokann; Sognnæs, Johanne; Swensen, Grete (NIKU Rapport;42, Research report, 2010)
   Gjennom en studie av Strømsø avdekkes og identifiseres hvordan sosiale og materielle kvaliteter gis videre liv som kulturminner og spesielt hvordan kvaliteter som i dag ikke er anerkjent som kulturminner kan være sentrale ...
  • Transformasjon av industrimiljøer i by - En sammenlignende studie fra Drammen, Larvik og Oslo 

   Swensen, Grete; Berg, Sveinung Krokann; Holm, Arne; Stenbro, Rikke (NIKU Rapport;58, Research report, 2012)
   Mens mange store og mellomstore norske byer opplever press i retning av vekst og utvikling, har tradisjonell industriell blitt nedlagt. Det har aktualisert ny bruk av eldre industribygninger og –miljøer. Prosjektet har ...
  • Use of Redundant Industrial Buildings as Injections into the Cultural Sector in Norway 

   Swensen, Grete; Berg, Sveinung Krokann (Journal article, 2018)
   Prime aim is to examine the way the culture sector reuses industrial buildings to instigate cultural activities in the municipalities. The discussion of various actors’ motivation for engagement is based on results from a ...