Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStoveland, Lena Porsmo
dc.date.accessioned2024-03-12T13:21:21Z
dc.date.available2024-03-12T13:21:21Z
dc.date.created2024-02-28T11:23:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8101-412-1
dc.identifier.issn2703-7797
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3121987
dc.description.abstractI 2023 konserverte NIKU veggmaleriet i Vågåkyrkja på oppdrag av Vågå Kyrkjelege Fellesråd med egen finansiering og tilskuddsmidler fra Riksantikvaren. Behandlingen ble planlagt med utgangspunkt i en tilstandsvurdering fra 2018, som påpekte at tilstanden til veggmaleriet var dårlig. Veggmaleriet er fra 1690 og befinner seg på øvre del av nordveggen og deler av østveggen i koret. I forbindelse med behandlingen i 2023 ble det gjort en rekke behandlingstester og undersøkelser på stedet og prøvemateriale ble analysert ved KHMs SciCult lab. Det ble satt ut to klimaloggere i koret for å registrere luftfuktighet og temperatur. Veggmaleriet er malt på trepaneler med en vannløselig maling, trolig limfarge, på en gråbrun vannløselig grundering av leire. En lys gråblå maling i himmelpartiet i øvre del av maleriet ble vurdert å være en eldre overmaling i limfarge. Veggmaleriet hadde flere områder med oppskallet og avskallet maling med stort behov for konsolidering. Overflaten var sterkt nedsmusset og hadde flere skjolder og rennemerker fra vannsøl. Behandlingen i 2023 besto av punktkonsoldiering med metylcellylose og fortynnet Lascaux Medium for Konsolidering, overflaterens med polyuretansvamper og retusjering med pastellblyanter. Veggmaleriet er usedvanlig absorberende og den minste bruk av vann førte til skjolder. Den uvanlige leirgrunderingen kan ha bidratt til å gjøre behandlingen mer utfordrende enn først antatt.en_US
dc.description.abstractIn 2023, NIKU conserved the wall painting in Vågåkyrkja on behalf of Vågå Kyrkjelege Fellesråd. The treatment was planned based on a condition assessment from 2018, which highlighted that the condition of the wall painting was poor and in need of conservation. The wall painting is dated 1690 and is located on the upper part of the north wall and parts of the east wall in the choir. In connection with the treatment in 2023, a number of tests and investigations were carried out on site and sample material was analysed. Two climate loggers were installed in the choir to record relative humidity and temperature. The wall painting is painted on wooden panels with a water-soluble paint, probably distemper on a grey-brown water-soluble ground of clay. A light grey-blue paint in the sky part in the upper part of the painting is an older overpaint in distemper. The wall painting had several areas of paint loss, tenting and flaking paint. The surface was heavily soiled and had several stains and tidelines from water spills. The treatment in 2023 consisted of local consolidation with methyl cellulose and diluted Lascaux Medium for Consolidation, surface cleaning with polyurethane sponges and retouching with pastel pencils. The wall painting is exceptionally absorbent, and any use of water led to stains. The unusual clay ground may have contributed to the treatment challenges.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofNIKU
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;266/2023
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKonservering av veggmaleri av H. Munch i Vågåkyrkja. Vågå kommune, Innlandeten_US
dc.title.alternativeKonservering av veggmaleri av H. Munch i Vågåkyrkja. Vågå kommune, Innlandeten_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber40en_US
dc.source.issue266en_US
dc.identifier.cristin2250560
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal