Show simple item record

dc.contributor.authorKaun, Susanne
dc.date.accessioned2022-06-17T08:01:32Z
dc.date.available2022-06-17T08:01:32Z
dc.date.created2022-06-09T11:13:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8101-256-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2999218
dc.description.abstractSom en del av nasjonale oppgaver 2021 har Klima- og miljødepartementet (KLD) bestilt og tildelt støtte for å kartlegge kompetanse- og kunnskapsbehov for bevaring av norske kalkmalerier i middelalderkirkene. Rapporten er basert på kunnskap opparbeidet gjennom flere konserveringsprosjekter på kalkmalerier, samt forskning på emnet. Kalkmalerier utgjør en særskilt gruppe av kunst- og kulturhistoriske objekter, som har et nevneverdig etterslep i vedlikehold, og det mangler fortsatt mye kunnskap om dets materialitet og (kunst)historie. Kalkmalerier har komplekse strukturer, og skadevirkninger er knyttet til bygningsstrukturen. Dette gjør at behandlinger av kalkmalerier må gjøres i samspill med arkitekturen, og man kan møte kompliserte problemstillinger i behandlingen. For å møte disse utfordringer og bevare de norske kalkmaleriene anbefales å gå frem trinnvis og med en helhetlig tilnærming. Dvs. at man først danner seg en oversikt over kalkmalerienes tilstand og behandlingsbehov. I flere tilfeller vil det være nødvendig med et forprosjekt for å planlegge og utføre selve behandlingen. Den viktigste kompetansen for å bevare kalkmaleriene ligger hos konservatorer med kompetanse på muralmalerier/kalkmalerier. Denne kompetansen er i Norge per i dag fordelt på få personer og aktører. Derfor kan samarbeid mellom aktørene bidra til kompetanseutvikling. Samtidig bør man også tenke på kompetanseutbygging, både fordi enkelte prosjekter kan kreve større bemanning, men også for å utvikle kunnskapen. Annen kunnskap som eventuelt behøver utvikling for materialer knyttet til kalkmalerier, er analysetjenester.en_US
dc.description.abstractAs part of national tasks in 2021, Klima- og miljødepartementet (Ministry of Climate and Environment, KLD) has commissioned to map the competence and knowledge needs for the preservation of Norwegian wall paintings in medieval stone churches. The report is based on knowledge gained through several conservation projects on frescoes, as well as research on the subject. Frescoes constitute a special group of art and cultural historical objects, which have a significant backlog in maintenance, and there is still a lack of knowledge about its materiality and (art) history. Wall paintings have complex structures, and damaging effects are associated with the building structure. This means that treatments of wall paintings must be done in interaction with the architecture, and one can encounter complicated issues in the treatment. To meet these challenges and preserve the Norwegian frescoes, it is recommended to proceed step by step and with a holistic approach. That means that one first forms an overview of the condition and need for treatment of all the wall paintings. In several cases, a preliminary project will be necessary to plan and carry out the treatment itself. The most important competence for preserving the wall paintings lies with conservators with competence in murals / frescoes. In Norway, this competence is currently distributed among a few people and actors. Therefore, cooperation between the actors can contribute to competence development. At the same time, one should also think about staffing, both because some projects may require more staff, but also to develop the knowledge. Other knowledge that may need development for materials related to wall paintings is analysis services.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)en_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;111/2021
dc.titleKompetanse- og kunnskapsbehov for bevaring av norske kalkmalerier i middelalderkirkeneen_US
dc.title.alternativeKompetanse- og kunnskapsbehov for bevaring av norske kalkmalerier i middelalderkirkeneen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber23en_US
dc.identifier.cristin2030450
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record