• 100-års grensen for automatisk fredete samiske kulturminner: Status og scenarier 

   Holm-Olsen, Inger Marie; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma (NIKU Rapport;40, Research report, 2010)
   I denne rapporten blir erfaringer med dagens flytende grense for automatisk fredning av samiske kulturminner presentert. Grunnlagsmaterialet for drøftingene er kulturminnedatabasen Askeladden, status for fredete samiske ...
  • 100-årsgrensen for automatisk fredete samiske kulturminner: Casestudier og mulige modeller 

   Holm-Olsen, Inger Marie; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma (NIKU Rapport;43, Research report, 2011)
   Denne rapporten drøfter kommende utfordringer lokal kulturminneforvaltning står overfor i forbindelse med en videreføring av kulturminnelovens flytende 100-årsgrense for automatisk fredning av samiske kulturminner. Antallet ...
  • Etablering av sentre for verdensarven 

   Myrvoll, Marit (NIKU Rapport;37, Research report, 2010)
   I dag er det ingen av de sju norske verdensarvstedene som har det som betegnes som et eget senter for verdensarven. Utredningen omhandler grunnlaget for etablering av slike sentre, og presenterer et grunnlagsmateriale for ...
  • Kulturmiljø i diskurs og praksis: Sør-Gjæslingan som eksempel 

   Grahn, Wera; Myrvoll, Marit; Skogheim, Ragnhild; Harvold, Kjell (NIKU Rapport;53, Research report, 2011)
   Projektets överordnade målsättning har varit att öka kunskapen om vad som sker när ett landskap transformeras till en kulturmiljö. Vad inträffar under denna process? Vilka diskurser dominerar när historien länkas till ...
  • Kulturminneforvaltningens kunnskapsbehov 2005-2009. Status for forskning pr. oktober 2008. 

   Larsen, Kari; Myrvoll, Marit; Fløisand, Inga (NIKU Rapport;35, Research report, 2008)
   Det er en uttalt målsetting at forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer skal være kunnskapsbasert, og for å sikre et tilstrekkelig og relevant kunnskapsgrunnlag har Miljøvern-departementet utarbeidet strategidokumentet ...
  • Samiske kulturminner 1920-1951. Forslag til differensiert verdisetting 

   Holm-Olsen, Inger Marie; Myrvoll, Marit; Myrvoll, Elin Rose (NIKU Rapport;57, Research report, 2012)
   Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet etter kulturminneloven, og et økende antall samiske kulturminner fra 1900-tallet vil oppnå status som automatisk fredet. Dette vil bli særlig merkbart etter 2045, ...