Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAmundsen, Hilde R.
dc.date.accessioned2021-04-08T13:21:20Z
dc.date.available2021-04-08T13:21:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2736944
dc.description.abstractI forbindelse med gravearbeider knyttet til dreneringsarbeid i Korsgata 31 gnr.1/bnr.983, Hamarkaupangen, Hamar kommune, Innlandet ble det utført en arkeologisk etterkontroll av arbeidene den 31.08.2020. Tre hovedprofiler langs bolighuset ble gransket og dokumentert, langs hhv. øst-, nord- og vestsiden av huset. Grunnet nyere tids nedgravninger og påførte masser til eldre vann- og avløpssystem samt ledninger var det ingen intakte lag eller lagfølger i profilene til østre og vestre dreneringsgrøft, og følgelig heller ingen arkeologiske funn eller kulturlag eller indikasjoner på slike. I nordre dreneringsgrøft, beskrevet som tre partier, var det lag og lagfølger. I alle tre partier besto det øverste laget (Lag 1) av påførte masser, fulgt av et humuslag/matjordlag (Lag 2) og deretter undergrunn (Lag 3). Lag 2 er høyst sannsynlig gammel markoverflate. I humus/matjordlaget (Lag 2) i om lag midtre del av den nordre hovedprofilen var det funn av tre mulige bryggestein av middelaldersk karakter. Utover dette, ble det ikke gjort funn av kulturlag eller kulturminner innenfor det undersøkte området. De mulige bryggesteinene ble liggende i området og igjenfylling ble utført etter endt arkeologisk undersøkelse. Tiltaket ble dokumentert ved beskrivelser, foto og manuelt innmålt. Med hensyn til bevaringstilstand/-forhold kan det generelt sies at det var dårlig bevaringstilstand og -forhold på stedet, grunnet tørre jordmasser (umettet sone / over grunnvannstand), samt omroting ved nyere inngrep/fyllmasser. Arkeologisk etterkontroll er en forenklet undersøkelse, og ble i dette tilfelle ansett som tilstrekkelig fordi inngrepet dekket et mindre areal. I tillegg var det kjent at det var nyere inngrep i form av nedgravninger til eldre vann- og avløpsanlegg etc. innenfor området som skulle kontrolleres. Funn av tre mulige bryggestein i nordre dreneringsgrøft anses å være for lite og usikkert til at det kan konkluderes med at det representerer sikre eller entydige spor etter et automatisk fredet kulturlag etter middelaldersk virksomhet på stedet. Det kan derimot tenkes at disse mulige bryggesteinene er en indikasjon på at det kan være et kulturlag lenger nord på eiendommen, men uten at dette kan sies for sikkert. Problemstillingene skissert i kap. 4 i rapporten lar seg følgelig ikke besvare med hensyn til spørsmålet om det finnes bevarte levninger i form av kulturlag eller konstruksjoner fra middelalder i området.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNIKUen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;
dc.subjectRapporten_US
dc.titleArkeologisk etterkontroll av drenering ved bolighus Korsgata 31, Hamarkaupangen, Hamar kommune, Innlandeten_US
dc.title.alternativeNIKU Oppdragsrapport 26/2021en_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber24en_US
dc.relation.projectRiksantikvarens vedtak 20/03991 - 7en_US
dc.relation.projectNIKUs referanse: 175/21/554.2/NFFen_US
dc.relation.projectNIKUs Prosjektnummer 1021826en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel