Show simple item record

dc.contributor.authorThuestad, Alma Elizabeth
dc.coverage.spatialSortland kommune, Nordland fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-21T11:15:32Z
dc.date.available2018-09-21T11:15:32Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-8101-070-3
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563915
dc.description.abstractRapporten beskriver omfanget av tap av og skader påført 216 automatisk fredete kulturminner i Sortland kommune, Nordland i perioden 2003-2008. Kontrollregistreringen omfatter kulturminner registrert i 1976 i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk for Sortland. Kulturminnenes tilstand, arealbruk i områdene kulturminnene ligger og kartfestingens kvalitet er dokumentert. Dersom de kontrollerte kulturminnene er skadet eller fjernet er det også identifisert hvilke tiltak som har forårsaket dette. Registreringen er utført i henhold til Norsk Standard; ”NS 9450 Automatisk fredete kulturminner. Registrering av tap og skade. Norsk Standard 1. utgave”. Sortland kommune ble kontrollregistrert for første gang i 2003 og for andre gang i 2008. De periodiske kontrollregistreringene gjør det mulig å se endringer i kulturminner, i arealbruk og i trusselbilde over en periode på henholdsvis 27 og 5 år. Resultatene fra 2008 viser at i løpet av perioden 2003-2008 er 3 kulturminner tapt, alle uten forutgående arkeologisk undersøkelse, og 31 kulturminner er skadet. Kun 5 av disse kulturminnene var ikke tidligere skadet. Kontrollregistreringene har påvist en tendens til at allerede skadete kulturminner skades mer og mer inntil de blir helt ødelagt. I perioden 2003-2008 er i gjennomsnitt 0,28 % av kulturminnene tapt hvert år, mens 2,87 % av kulturminnene i snitt per år er påført skade. Dette er en negativ tendens sett i forhold til perioden 1976-2003 hvor det gjennomsnittlige tapet per år var 0,23 %, mens 0,40 % ble skadet. Jordbruk har vært og er fremdeles den viktigste tapsårsaken. Jordbruksvirksomhet forventes også fremover å være en trussel for kulturminner. I Sortland har gradvise endringer i kommunens næringsliv medført endringer i arealbruk og med det, endringer i trusselbildet for kulturminner. Det har vært en økning i antall kulturminner i brakkmark, i områder som tidligere var dyrket mark og beitemark. I senere år har gjengroing av slike områder vært omfattende. Fremover vil en tiltagende gjengroing være den største trusselen for kommunens kulturminner. Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;29
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectrapporteringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectregistreringnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectSortlandnb_NO
dc.subjectNordlandnb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sortland kommune, Nordland 2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.relation.project1562905nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal