Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThuestad, Alma Elizabeth
dc.coverage.spatialSaltdal kommune, Nordland fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-21T09:23:28Z
dc.date.available2018-09-21T09:23:28Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-8101-054-3
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563858
dc.description.abstractRapporten beskriver omfanget av tap av og skader påført 113 automatisk fredete kulturminner i Saltdal kommune, Nordland i perioden 2002-2007. Kontrollregistreringen omfatter et utvalg av kulturminnene registrert i 1984 i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk for Saltdal. Kulturminnenes tilstand, arealbruk i områdene kulturminnene ligger og kartfestingens kvalitet er dokumentert. Dersom de kontrollerte kulturminnene er skadet eller fjernet er det også identifisert hvilke tiltak som har forårsaket dette. Registreringen er utført i henhold til Norsk Standard; "NS 9450 Automatisk fredete kulturminner. Registrering av tap og skade. Norsk Standard 1. utgave". Saltdal kommune ble kontrollregistrert for første gang i 2002 og for andre gang i 2007. De periodiske kontrollregistreringene gjør det mulig å se endringer i kulturminner, i arealbruk og i trusselbilde over en periode på henholdsvis 18 og 5 år. Resultatene fra 2007 viser at i løpet av perioden 2002- 2007 er fem kulturminner tapt, alle uten forutgående arkeologisk undersøkelse, og fire kulturminner er skadet. Kun ett av disse kulturminnene var ikke tidligere skadet. Kontrollregistreringene har påvist en tendens til at allerede skadete kulturminner, skades mer og mer inntil de blir helt ødelagt. I perioden 2002-2007 er i gjennomsnitt 0,88 % av kulturminnene fjernet hvert år, mens 0,71 % er påført skade. Dette er en negativ tendens sett i forhold til perioden 1984-2002 hvor det gjennomsnittlige tapet per år var 0,66 %, mens 0,52 % ble skadet. Jordbruk er fremdeles den viktigste tapsårsaken, men i senere år har utbygging blitt en viktig årsak til at kulturminner skades eller fjernes. I Saltdal har gradvise endringer i næringslivet medført endringer i arealbruk og med det, endringer i trusselbildet for kulturminner. Fremover vil en tiltagende gjengroing og ulike utbyggingstiltak i tilknytning til friluftsliv og turisme være de største truslene for kommunens kulturminner. Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;23
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectrapporteringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectregistreringnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectSaltdalnb_NO
dc.subjectNordlandnb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Saltdal kommune, Nordland 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.relation.project1562453nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal