• Kultur – Minner og Miljøer. Strategiske instituttprogrammer 2001-2005 

      Egenberg, Inger Marie; Skar, Birgitte; Swensen, Grete (NIKU Tema;18, Research report, 2006)
      Forskningen innen de tre SIP-programmene, Landskap, Kulturminner og Materialer, har vært tett koplet, og mange prosjekter har tatt mål av seg til å løse kunnskapsbehov på tvers av programmene under de tre temaene vemeideologi, ...