• Brager Papirfabrikk. Vurdering av bevaringsverdier 

   Borge, Marianne; Hvinden-Haug, Lars Jacob (NIKU Oppdragsrapport;19/2017, Report, 2017-02)
   Rapporten omfatter en kulturhistorisk verdivurdering av Brager papirfabrikk på Landfalløya 7 i Drammen– både som bygning og som del av et kulturmiljø.
  • DIVE‐analyse for Fredrikstad byområde. Vedlegg til Fortettingsstrategi for Fredrikstad 

   Berg, Fredrik; Berg, Sveinung Krokann; Borge, Marianne (NIKU Oppdragsrapport;43/2018, Report, 2018-05)
   DIVE‐analysen for Byområdet Fredrikstad er utarbeidet som grunnlag for en fortettingsstrategi for Fredrikstad og følger som vedlegg til selve fortettingsstrategien. Riksantikvarens DIVE‐metodikk ligger til grunn for analysen ...
  • Kleivveien 5, Bekkestua. Vurdering av bevaringsverdier 

   Borge, Marianne (NIKU Oppdragsrapport;04/2017, Report, 2017-01)
   Rapporten omfatter en kulturhistorisk verdivurdering av Kleivveien 5 på Bekkestua i Bærum – både som bygning og som del av et kulturmiljø.
  • Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) Hønefoss 

   Borge, Marianne; Berg, Sveinung Krokann; Leden, Siv (NIKU Oppdragsrapport;93/2018, Report, 2018)
   Analysen av Hønefoss er gjort med bruk av Riksantikvarens DIVE-metode for kulturhistorisk stedsanalyse. Analysen presenterer Hønefoss historiske utvikling fra hvordan naturgitte forhold skapte grunnlag for en byetablering ...
  • Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse): Berger, Svelvik/Drammen kommune 

   Berg, Sveinung Krokann; Leden, Siv; Borge, Marianne; Furan, Nora Front (NIKU Oppdragsrapport;130/2020, Research report, 2021)
   I forbindelse med ny områderegulering for Berger har NIKU utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse med bruk av DIVE-metoden. Medvirkning er utført ved gjestebud-modellen der 29 verter på Berger har samlet lokale innspill ...
  • Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse): Hønefoss 

   Borge, Marianne; Berg, Sveinung Krokann; Leden, Siv (NIKU Oppdragsrapport;93/2018, Research report, 2018)
   Analysen av Hønefoss er gjort med bruk av Riksantikvarens DIVE-metode for kulturhistorisk stedsanalyse. Analysen presenterer Hønefoss historiske utvikling fra hvordan naturgitte forhold skapte grunnlag for en byetablering ...
  • Kulturhistorisk stedsanalyse, klima-DIVE-analyse: Vestfossen, Øvre Eiker 

   Leden, Siv; Borge, Marianne; Granberg, Maja; Berg, Fredrik (NIKU Oppdragsrapport;9/2022, Research report, 2022)
   Gjennom en DIVE-analyse er Vestfossens kulturhistoriske karaktertrekk vurdert å være knyttet til elvelandskapet, gårdene, industrien og småbyen. Disse karaktertrekkene har dannet utgangspunkt for å vurdere verdier og ...
  • Kulturmiljøanalyse (DIVE-analyse) Lillehammer 

   Leden, Siv; Borge, Marianne (NIKU Oppdragsrapport;13/2018, Report, 2018)
   Analysen presenterer Lillehammers historiske utvikling og viser karakteristiske trekk ved byen. Deretter gis en oversikt over kulturminne-kategorier og områdetyper, og eksempler på kulturminner og kulturmiljøer innen hver ...
  • Kyststi Bestumkilen. Kulturminneverdier på strekningen Vækerø - Maritim 

   Borge, Marianne; Berg, Sveinung Krokann (NIKU Oppdragsrapport;115/2016, Report, 2016-08)
   Bymiljøetatens ønske om å anlegge kyststi langs Bestumkilen berører kulturminneverdier knyttet til hvordan møtet mellom land og sjø ivaretas samt hvordan den sjøraleterte virksomheten til båtforeningene, Oslo kajakklubb ...
  • Nedre Abbediengen kulturmiljø. Nedre Abbediengen villakvarter - hageby fra 1924 

   Borge, Marianne (NIKU Oppdragsrapport;107/2016, Research report, 2016)
   NIKU har fått i oppdrag av Solon Eiendom å gjøre en kulturmiljøutredning for området knyttet til eiendommene Harbitzalleen 9-11 og Abbediengen 2-8. Solon Eiendom ønsker å bygge ut eiendommene og ønsker en vurdering av ...
  • Schibsteds trykkeri i Nydalen: Kulturhistorisk og arkitektonisk beskrivelse og vurdering 

   Borge, Marianne; Hvinden-Haug, Lars Jacob (NIKU Oppdragsrapport;126/2021, Research report, 2021)
   I forbindelse med at Schibsted har besluttet å flytte fra Nydalen, er det igangsatt en omregulering av området med formål boliger, næring og kultur. Schibsted trykkeri ble oppført i 1997 med ambisjon om å profilere selskapet ...
  • Skolegata 8, Gjøvik. Vurdering av verneverdi og betydning i bybildet 

   Leden, Siv; Borge, Marianne (NIKU Oppdragsrapport;134/2017, Report, 2017)
  • Traseutredning Oslo S-Lysaker. Vernevurdering av berørte eiendommer i Oslo sentrum. 

   Hvinden-Haug, Lars Jacob; Borge, Marianne (NIKU Oppdragsrapport;95/2017, Report, 2017-09)
   NIKU har fått i oppdrag å utarbeide en kulturhistorisk verdivurdering av eksteriør bygninger og byrom/områder på strekningen fra Oslo S til Slottsparken av VIANOVA i forbindelse med planlagt utbygging av jernbanetrase i ...
  • Vestre Billingstad, Asker. Vurdering av kulturhistoriske og arkitektoniske verdier 

   Leden, Siv; Borge, Marianne (NIKU Oppdragsrapport;41/2017, Report, 2017)
   Rapporten inneholder en verdivurdering av kulturhistoriske og arkitektoniske verdier i planområdet Vestre Billingstad. Området omfatter markante landskapstrekk som koller, åkerholme og elvefar, og inkluderer kulturlandskap ...
  • Øvre Sem, Asker. Konsekvensutredning del 1 – Kulturminner og kulturmiljø 

   Leden, Siv; Borge, Marianne; Fredriksen, Bjørn Anders (NIKU Oppdragsrapport;94/2017, Report, 2017)
   Verdiene ved kulturmiljøet på Sem ligger først og fremst i sammenhengen og samspillet mellom bygninger, anlegg og kulturlandskap – det være seg hage/park eller slåtteenger og andre dyrkede arealer. Det er ikke bare de få ...